Myth of Empires ServerList

StateServernamePlayersMax PlayersIPVERSIONPVPTYPE
StateServernamePlayersMax PlayersIPVERSIONPVPTYPE